Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Last news
E-training Board
Promotion


New Product

PM0203

ชุดศึกษาการแกว่งแบบฮาร์โมนิค
(Harmonic Oscillations Apparatus)
ทดลองได้ 4 รูปแบบ
1. การแกว่งลูกตุ้มนาฬิกา (Simple Pendulum)
2. การแกว่งของมวลผูกปลายสปริง
(Vertical elastic pendulum)
3. การแกว่งแบบลูกบิด (Torsion pendulum)
4. การแกว่งมวลผูกปลายแบบแท่งเเพนดูลัม
ประกอบด้วย 1. ชุดขาตั้งพร้อม
เสาสแตนเลสความยาว 100 ซม.
2. ชุดที่แขวนสำหรับตั้งอุปกรณ์ทดลอง
3. ชุดลูกตุ้ม, ชุดสปริงพร้อมมวล,
ชุดจานหมุม, ชุดแทนโลหะ, ตุ้มมวล

PM0217

ชุดสาธิตแรงเข้าจุดศูนย์กลาง
(Centripetal force Experiment)
เพื่อศึกษาแรงเข้าศูนย์กลางและสามารถคำนวนค่าของแรง ประกอบด้วยชุดมอเตอร์ควบคุมการหมุนด้วยระบบรอก,
แกนหมุนพร้อมลูกดิ่งและตุ้มนํ้าหนักปรับระยะได้, สปริงลดแรงเสียดทานการหมุน, ชุดรอกเพื่อคำนวณระยะทำงาน
เพื่อศึกษาค่าแรง สามารถใช้ร่วมกับหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า
ระบบดิจิตอล
PE0333 อุปกรณ์เพิ่มเติม หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่าดิจิตอล