รูปภาพแบนเนอร์บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
รูปภาพแบนเนอร์บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
รูปภาพแบนเนอร์บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
รูปภาพแบนเนอร์บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
รูปภาพแบนเนอร์บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

New Products

บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ฟิสิก เคมี กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย สู่มาตรฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาพื้นฐาน