สะเต็มศึกษา (STEM Education) ชุดอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมสะเต็ม ตามแนวทางของ สสวท.
ภาพช่วงชั่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ภาพช่วงชั่นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ภาพช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาพช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย