News & Activity

แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2579

02-12-2017

สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก ...

อบรมการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ณ. วิทยาลัยครู บ้านเกิน ประเทศลาว

21-11-2017

บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด ไ ...

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2560)

24-10-2017

ในปีการศึกษา 2561 มีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษ ...

เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม

21-08-2017

บริษัทอินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ได้เข้าร่วมงานวันว ...

งาน ISMTEC 2014 กลยุทธ์การใช้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน

10-11-2014 16:55:12

ร่วมงาน ISMTEC 2014 กลยุทธ์การใช้สะเต็มศึกษาใ ...