News & Activity

เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม

21-08-2017

บริษัทอินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ได้เข้าร่วมงานวันว ...

งาน ISMTEC 2014 กลยุทธ์การใช้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน

10-11-2014 16:55:12

ร่วมงาน ISMTEC 2014 กลยุทธ์การใช้สะเต็มศึกษาใ ...

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19

10-11-2014 16:32:48

ร่วมออกบูธงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ...

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6

22-10-2013 11:12:27

ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิ ...

การจัดนิทรรศการแสดงสื่อการเรียนการสอน

23-05-2013 16:27:43

นิทรรศการมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ณ เมืองทองธาน ...