งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6
รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6

22-10-2013 11:12:27 เนื้อหาโดย : วิชาการ Tags : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6

ในงานทางบริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการศึกษารูปแบบใหม่ๆ
ไปร่วมแสดงนิทรรศการ อาทิเช่น กล้องจุทรรศน์ที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพ
ผ่านทางแท๊บเลตพีซี, กล้องถ่ายภาพสามมิติ, แอร์แทรกซ์ ขนาด 200 ซม.,
แบบจำลองแนวคิดของลีโอนาร์โด ดาวินชี เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน
ทางคณิตศาสตร์