อบรมการจัดห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ หรือห้องเรียนมัลติมีเดียครอบคลุมทุกสาระวิชา

อบรมการจัดห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ หรือห้องเรียนมัลติมีเดียครอบคลุมทุกสาระวิชา

23-05-2013 13:54:33 เนื้อหาโดย : วิชาการ Tags : อบรมการจัดห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ หรือห้องเรียนมัลติมีเดียครอบคลุมทุกสาระวิชา

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา โรงเรียนบ้านยะรัง
โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนรอนิง
โรงเรียนชุมชนชุมแพ โรงเรียนพังงูพิทยาคม โรงเรียนลานสักวิทยาคม โรงเรียนยะริ่ง
โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว โรงเรียนชัยนาคำวิทยา โรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนบุสตานุดดีน
โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง โรงเรียนน้ำซึมวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัฒนา) โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ โรงเรียนแพชนูปถัมภ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย โรงเรียนปัณณวิชญ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนศิลา โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
โรงเรียนจริยธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนบ้านหนองใส โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร โรงเรียนบ้านโนนงาม โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์
โรงเรียนดารุสลาม โรงเรียนบ้านบุ่งเม้นหนองคู่ โรงเรียนบ้านชุมแพ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
โรงเรียนพีระยานาวินคลองพินวิทยา โรงเรียนละงูพิทยาคม โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ โรงเรียนพันดอนวิทยา
โรงเรียนอิสลามฮุดดีนวิทยา โรงเรียนแสงธรรมวิทยา โรงเรียนนาฝายวิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โรงเรียนบ้านโนนคอม
โรงเรียนพิทยะรังสี โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง