รูปภาพกิจกรรมเขียนหุ่นยนต์
ตัวอย่างกิจกรรม

ประถมศึกษาปีที่ 1

1-11-2017 การศึกษาช่วงชั่นที่ 1 วิชาการ IES

ให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างถูกต้องของอุปกรณ์เทคโนโลยีและเริ่มใช้ซอฟแวร์อย่างง่าย โดยให้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและมีการนำเสนอผลงานของตัวเอง

ประถมศึกษาปีที่ 2

1-11-2017 การศึกษาช่วงชั่นที่ 2 วิชาการ IES

สร้างหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยล้อและมอเตอร์ เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบในการเขียนคำสั่งง่าย ๆ 1 คำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการโดยใช้โปรแกรม Icon Programming ที่เหมาะสำหรับเด็กใช้งานง่ายเพียงลากและวางกล่องคำสั่งทีเป็นรูปภาพที่ผู้เรียนเข้าใจได้

ประถมศึกษาปีที่ 3

1-11-2017 การศึกษาช่วงชั่นที่ 3 วิชาการ IES

ฝึกฝนให้นักเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ในการสร้างคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม Icon Programming ให้ทำงานตามทิศทางที่กำหนดไว้ หากผลลัพธ์ไม่เป็นตามต้องการสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้

ประถมศึกษาปีที่ 4

1-11-2017 การศึกษาช่วงชั่นที่ 4 วิชาการ IES

ฝึกการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาจากคำสั่งของผู้อื่นโดยใช้การออกแบบอัลกอริทึมในการเขียนคำสั่งในโปรแกรม Icon Programming และร่วมกันอภิปรายผลการทดลองที่เกิดขึ้น

ประถมศึกษาปีที่ 5

1-11-2017 การศึกษาช่วงชั่นที่ 5 วิชาการ IES

ออกแบบคำสั่งอย่างด้วยการเขียนแผนผังให้คำสั่งมีเรื่องราวและเหตุผลอธิบายการทำงานและการคาดเดาผลลัพธ์ สร้างคำสั่งที่มีการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไปและฝึกฝนการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของไฟ LED และกริ่งเสียง

ประถมศึกษาปีที่ 6

1-11-2017 การศึกษาช่วงชั่นที่ 6 วิชาการ IES

การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปรวนซ้ำและใช้เทคนิคในการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเป็นอนิเมชั่นจากการเขียนด้วยโปรแกรม Scractch ออนไลน์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1-11-2017 มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการ IES

การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์ ใช้การเขียนโปรแกรม Block Programming ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ประกอบด้วยไฟ LED กริ่งเสียงและมอเตอร์

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1-11-2017 มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาการ IES

การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์ ใช้การเขียนโปรแกรม Block Programming ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ประกอบด้วยไฟ LED กริ่งเสียงและมอเตอร์

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1-11-2017 มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการ IES

ออกแบบชิ้นงานที่ควบคุมการทำงานด้วยเซนเซอร์อินฟราเรด(IR)และ Accelerometer

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1-11-2017 มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการ IES

การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีเรื่องราวและมีการใช้ความรู้จากสาระอื่นๆมาร่วมด้วย

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1-11-2017 มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาการ IES

รวบรวมข้อมูลทางสารสนเทศทั้งการเขียนโปรแกรมและการนำเสนอผลงานด้วยวิธีต่างๆ มาใช้ในการจัดนิทรรศการ การแข่งขันหุ่นยนต์ ที่ให้นักเรียนร่วมกันออกแบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1-11-2017 มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการ IES

ให้ผู้เรียนมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานของตนเองในหัวข้อ เทคโนโลยีในอนาคต พร้อมอธิบายเหตุผลและความเป็นมาของชิ้นงานในรูปแบบของรูปภาพ

Share to