STEM
Blog Detail

ช่วงชั้นที่ 1 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)


test

หุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ

โดย : วิชาการ Tags Date

S = แรงดันอากาศและแรงดันน้ำ
T = การทำงานของระบบไฮโดรลิก
E = การประกอบหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ
M = ปริมาตรทรงกระบอก

test
เครื่องชั่งคานอย่างง่าย ...
test
ชุดแม่เหล็ก ...
test
รถแข่งแม่เหล็ก ...

ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)


test

ชุดสนุกกับการสะท้อนและการหักเหของแสง

โดย : วิชาการ Tags Date

S = การทำงานของแสง
T = การใช้ความสว่างจากไฟฉายแทนแสงแดด
E = การประกอบอุปกรณ์กล่องแสง
M = การพับกระจกลงให้ได้องศาตามที่ต้องการและเห็นจำนวนของวัตถุที่มากขึ้น

test
ชุดสนุกกับการต่อหลอดไฟอย่างง่าย ...
test
รถไฟฟ้าสะสมพลังงานด้วยตัวเก็บประจุ ...
test
สนุกกับเครื่องบินและความลับการบิน ...
test
ชุดการแกว่งแบบลูกตุ้มและการตกของลูกตุ้มบนรางโค้ง ...

ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 (ระดับมัธยมศึกษา)


test

เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

โดย : วิชาการ Tags Date

S = การวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ เช่น ค่า pH อุณหภูมิ ความเข้มแสง เป็นต้น
T = การเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่
E = กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (การเลือกใช้ Sensor ให้เหมาะสมกับการทดลอง)
M = การแสดงผลการทดลองในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ตาราง กราฟรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

test
ชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง ...
test
ชุดสูญญากาศ ...
test
ชุดตัวต่อRobotist Basic ...
test
รถทดลองด้วยพลังงานรูปแบบหลากหลาย ...