ชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง


รูปภาพชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง

การเกิดแรงขึ้นเมื่อใช้สปริงเป็นเครื่องมือในการทดลอง จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การอ่านค่าของสปริง การใช้สปริงเป็นเครื่องมือวัดน้ำหนัก คุณสมบัติเรื่องแรงของสปริงและสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชุด
การทดลองที่ 1 คุณสมบัติของสปริง
การทดลองที่ 2 ทดสอบน้ำหนักของทุ่นลอยน้ำด้วยเครื่องชั่งสปริง
การทดลองที่ 3 ความหนาแน่น
การทดลองที่ 4 แรงเสียดทาน
การทดลองที่ 5 การลดแรงเสียดทาน
การทดลองที่ 6 แรงแม่เหล็ก
การทดลองที่ 7 วัดแรงที่กระทำต่อพื้นที่ลาดเอียง

รูปชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง

ชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง

รูปชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง

ชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง

รูปชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง

ชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง

รูปชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง

ชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง

รูปชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง

ชุดกิจกรรมทดลองเรื่องแรง

Share to