ชุดแม่เหล็ก


รูปภาพชุดแม่เหล็ก

การศึกษาเรื่องแม่เหล็ก มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของแม่เหล็กและนำคุณสมบัติเหล่านั้นมาสร้างกิจกรรมด้วยตัวเองช่วยฝึกทักษะการสร้างสรรค์การเลือกใช้อุปกรณ์รวมไปถึงการตัดและประกอบชิ้นงานให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้และจินตนาการอย่างเต็มที่
การทดลองที่ 1 แม่เหล็กสามารถดึงดูดวัสดุใดบ้าง ?
การทดลองที่ 2 ทดสอบตำแหน่งการดึงดูดของแม่เหล็ก
การทดลองที่ 3 ศึกษาการผลักกันและดึงดูดกันของแม่เหล็ก
การทดลองที่ 4 การบ่งชี้ทิศทางด้วยแม่เหล็ก
การทดลองที่ 5 แม่เหล็กชั่วคราว 1
การทดลองที่ 6 แม่เหล็กชั่วคราว 2
กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ ผีเสื้อล่องลอย มายากลตะปู เรือแล่นด้วยแรงแม่เหล็ก เป็ดลอยน้ำ เป็นต้น

VDO ประกอบชุดแม่เหล็ก
รูปรูปภาพชุดแม่เหล็ก

รูปภาพชุดแม่เหล็ก

รูปรูปภาพชุดแม่เหล็ก

รูปภาพชุดแม่เหล็ก

รูปรูปภาพชุดแม่เหล็ก

รูปภาพชุดแม่เหล็ก

Share to