เครื่องชั่งคานอย่างง่าย


รูปภาพเครื่องชั่งคานอย่างง่าย

กิจกรรมที่ฝึกฝนการใช้งานเครื่องชั่งสองแขนให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้เรื่องมวลและสมดุลมวล การชั่งน้ำหนักโดยเครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของ คุณสมบัติของวัตถุแต่ละประเภท การเรียนพื้นฐานของเครื่องมือวัดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการทดลองแต่ละรูปแบบ

รูปรูปภาพเครื่องชั่งคานอย่างง่าย

รูปภาพเครื่องชั่งคานอย่างง่าย

Share to